top of page
 • Skribentens bildRocmore

Rocmore är en självklar partner i samverkan del 2

Sedan 1950 har Rocmore jobbat i stora och små projekt i samverkan och över hälften av Rocmores nuvarande projekt utförs i samverkan

Samverkan är vanlig ute i Europa och är ett vedertaget arbetssätt för att samarbeta utifrån ett gemensamt satt mål.​

Allt grundar sig på att alla inblandade på ett tidigt stadium arbetar nära tillsammans. Den totala erfarenheten som finns inom projektet samlas, och kompetens över fackgränserna kan utbytas.​

Genom mål, aktiviteter och ekonomiska incitament som är gemensamma skapas de bästa förutsättningarna för lyckade projekt.​


Alla parter vinner på samverkan då enda incitamentet är att utföra projektet med fokus på kostnadseffektivitet, riskmanagement och bygga långvariga relationer för att få bli en återkommande leverantör eller beställare

 • Samverkan passar bra i alla slags projekt​ som bostäder, kommersiellt, vård, omsorg, hyresgästanpassningar, nyproduktion, ROT eller byggservice,

 • Beställaren och entreprenör arbetar tätt från tidigt skede genom produktionen, överlämnade till förvaltning eller slutkund. ​

 • Parterna tar gemensamt fram en målbudget med incitament/risker/möjligheter ​

 • Tillsammans skapas förväntad kvalitet efter gemensamma utsatt mål​

 • Rätt kostnader utifrån gemensamt projekterade handlingar​

 • Effektivare process i alla skeden​ då vissa delar i projektet kan påbörjas utan att allt är helt klart.

 • Roligare samarbete och större engagemang från utsatta mål och resultat​

 • Vid eventuella garantiarbeten en part att kontakta.

Fas 1 projektering ABK 09

 • FAS 1 utförs på löpande räkning med fasta timpriser för respektive konsult mot fastslagen budget.​

 • Ett startmöte genomförs med syftet att de medverkande parterna får lära känna varandra och etablera ett gemensamt förhållningssätt.​ Under startmötet arbetas spelregler fram på hur projektet skall bedrivas innehållande bl a​ förhållningsregler mellan parterna​, rutiner för möten, tider och beslut.

 • Planering för grönomställning, hållbarhet, återbruk och miljö planeras.

 • Förutsättningar fastställs både ekonomiskt och utförande mässigt​

 • Rocmore har egna projekteringsledare, arkitekter, konstruktörer och BIM-projektörer som tillsätts i projektet.

 • Vi bygger upp en 3D modell och filmar med drönare för att skapa rätt förutsättningar i projektet.

 • Gemensamma mål, både mjuka och hårda tas fram​

 • Upphandling utförs och gemensamt val av konsulter och underleverantörer​ handlas upp

 • Verktyg för projektets administration beslutas.

 • Olika ritningsförslag kostnadsberäknas och utvärderas gemensamt. ​

 • En Kalkyl skapas från de gemensamt skapade handlingar under projekteringen. Den tilltänkta organisationen för all kunskap som skall tillvaratas in i kalkylen. ​

 • Efter att gemensamt uppsatta mål uppfyllts, så påbörjas upphandlingar med underentreprenörer och materialleverantörer för att säkerställa att uppsatt tidplan kan innehållas.​

 • Lösningar diskuteras hela tiden mellan parterna för att nå den bästa lösningen med hänsyn tagen till de gemensamt uppsatta målen.​

 • Myndighetsfrågor hanteras tillsammans utifrån erfarenhet och kompetens.

 • Beslutunderlag för att gå vidare i nästa fas tas fram för ägare, styrelse, ledningsgrupp eller styrgrupp. Tydliga tidsramar för detta moment sätts i tidigt skede så att projektet har en effektiv framdrift.

Fas 2 Produktion ABT 06


“Talang vinner tävlingar, men samarbete och intelligens vinner turneringar.” – Michael JordanReferenser

I flertalet projekt har Rocmore samverkat med kunder som Nordsten Fastigheter (bild 1 pågående projekt Marsviken), Protector Försäkring, Fondex, HSB, Gillöga och Hoivatilat (bild 2 pågående projekt Källberga). Samverkan är

 • Förtroende - ärlighet, öppenhet, respekt och tillit mellan parterna​

 • Gemensamma mål skapas​

 • Långsiktiga relationer​

 • Engagemang - delaktighet​

 • God kontroll på ekonomin i alla skeden​

 • Öppen redovisning av ekonom i och prognos​

 • Projektering sker i samråd​

 • Större ansvarstagande​

 • Aktiv medverkan​

 • Samlad kunskap​

 • Lägre kostnader​

 • Tidsvinster​

 • Rätt produkt och kvalitet​

 • Ansvar för säkerställda budgetar​

 • Gasa/bromsa ekonomiutveckling, kunden har möjlighet att påverka produkten under byggtiden - flexibilitet​

 • Kontinuerlig erfarenhetsåterföring​Vill du veta mer kontakta Patrik Wågensand

patrik.wagensand@rocmore.se

+46 708-129 029


Comentarios


bottom of page