top of page
Image by Maximilian Jaenicke

KMA

Hållbarhet och omtanke för vår miljö borde vara en självklarhet för alla idag. För oss på Rocmore är det en naturlig och integrerad del av våra kärnvärden och dagliga verksamhet. Vi tar ansvar i alla led och erbjuder alltid hållbara lösningar och ansvarsfulla affärer för både kunder, samarbetspartners och medarbetare. Det är lika självklart att ständigt jobba för att förbättra vårt hållbarhetsarbete. Vi värdesätter hållbarhet i allt vi gör och på alla plan – ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

 

KMA – Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö

 

Rocmores hållbarhet tar avstamp i vårt KMA-arbete, som omfattar vårt arbete inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

 

KMA fungerar som verksamhetens kompass och vägleder oss till att arbeta fram hållbara byggen och minimera vår miljöbelastning, samtidigt som vi lägger stor vikt på att driva sociala frågor och strävar efter hållbar kvalitet i allt vi gör.

 

Kvalitet

Vi på Rocmore förändrar och förbättrar ständigt vår verksamhet för att säkerställa högsta möjliga kvalitet i alla våra leveranser – från enskilda fönsterbyten från mindre till större projekt. Vi möter dagens och framtidens krav från både kund och samhälle genom att alltid arbeta systematiskt och strategiskt med en tydlig organisation.

 

Nyckeln till ett framgångsrikt förbättringsarbete är för oss:

Information – om hur verksamheten bedrivs genom att systematiskt och kontinuerligt undersöka alla aspekter i vår verksamhet, och inte minst genom att lyssna på våra medarbetare,  samarbetspartners och kunder.

Kunskap – om hur informationen analyseras och vilka åtgärder som är mest lämpliga. Vi analyserar kontinuerligt våra förmågor och tar hjälp av utbildning eller annan extern expertis när så behövs.

Kontroll – fastställa att åtgärdsplaner efterföljs i verkligheten genom välplanerade, regelbundna avstämningar och genom relevanta och mätbara mål.

 

Miljö

Att ta ett ansvar för vår miljöpåverkan ser vi som en självklarhet och vi uppmärksammar det i alla skeden av vår verksamhet.

 

För att minimera miljöpåverkan arbetar Rocmore strategiskt med det vi kan påverka genom att:

 

Ha rätt kunskap – inom företaget när det miljöarbete och följa de krav som lagstiftningen ställer, samt ta fram relevanta mål och aktiviteter för främjande miljöarbete.

 

Arbeta kreativt – uppmuntra och verka för en företagskultur som bidrar till att medarbetare kan arbeta med kreativa lösningar för att minska miljöpåverkan.

 

Ställa krav på̊ våra samarbetspartners – där det är tydligt att miljövänliga lösningar alltid är prioriterade när alla andra avgörande aspekter är jämställda.

 

Arbetsmil

Rocmore arbetar systematiskt och strukturerat med arbetsmiljöfrågor och följer arbetsmiljölagstiftningen så att våra medarbetare kan utföra sitt arbete på̊ ett bra och tryggt sätt, utan att drabbas av ohälsa eller olycka.

 

Vi jobbar förebyggande och alla Rocmores projektörer har grundläggande arbetsmiljökunskaper, följer lagar och förordningar inom arbetsmiljöområdet och samordnar arbetsmiljöfrågor under projekteringen i samråd med BAS-P.

 

BAS-P:s uppdrag är att samordna projektering och planering för arbetsmiljön och att ta fram en första version av projektets arbetsmiljöplan, som i sin tur är en del av KMA-planen och dokumentation över objektet.

 

För bästa möjliga arbetsmiljö är det viktigt att vi ständigt arbetar förebyggande genom att:

 

Tillhandahålla rätt ”verktyg” – Varje medarbetare ska ha den kunskap, kompetens, utrustning och de hjälpmedel som krävs för att kunna utföra sitt arbete säkert.

 

Skapa meningsfullhet och social trygghet – Varje medarbetare ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina behov och förutsättningar. Rocmore strävar efter att erbjuda säkra och långsiktiga anställningar där varje individ är en betydelsefull del av Rocmores helhet.

 

Arbetsmiljöarbetet inom Rocmore styrs utifrån att varje anställd ska ha skriftlig information om hur ansvarsfördelningen ser ut via policy, arbetsuppgiftsfördelning och befattningsbeskrivning.

Vi mäter vårt KMA-arbete

Vi kvantifierar våra mål för att kunna säkerställa kvaliteten i vårt KMA-arbete. Vi sätter alltid mål som uppfyller lagkraven och ligger i linje med samhällets krav. Vi arbetar även att överträffa dessa och samtidigt gynna vår lönsamhet på̊ både kort och lång sikt. Då ökar incitamentet för genomförande och därmed ökar sannolikheten för att nå målen. Vi tror på att delad framgång är dubbel framgång.

bottom of page