top of page
  • Skribentens bildRocmore

Återbruk är vardag på Rocmore

Rocmore är en samverkanspart och ju tidigare vi kommer in i projekten desto större påverkan finns för att återbruka produkter.

Bästa förutsättning skapas tillsammans i samarbete. Rocmore jobbar nära våra beställare och konsulter för att ta hand om den gemensamma erfarenhet och skapa bästa förutsättning i projekten för att hantera återbruk. I Rocmores lager förvaras produkter som vi tagit hand om i projekt där man egentligen tänkt kasta produkten, men som i alla Rocmore projekt ser vi ett mervärde i produkter än något man bara slänger.


Rocmore jobbar med återbruk i projekt som Olearys i Mall of Scandinavia, Marviken och flertalet byggservice och hyresgästanpassningar.


Historiskt och framåt?

Vi har alldeles för länge levt för att tillverka, använda och slänga.

För att skapa det cirkulära tankesättet måste vi istället fokusera på att ta vara på det som redan tillverkats.

Den globala ekonomin är för närvarande till största del linjär. För att arbeta mer cirkulärt behöver vi behålla material och varor i omlopp och säkerställa att så lite som möjligt slängs.

Avfallshierarkin är ett EU-direktiv som antagits i den svenska miljöbalken. Direktivets syfte är att styra hur avfall ska tas om hand. Hierarkin består av fem steg; minimera, återanvända, återvinna, utvinna energi (förbränna) och deponera. Där blir återbruk en naturlig del.

Vid de många byggprojekt blir det ofta byggmaterial över. Istället för att det materialet går direkt till en återvinningsstation så kan byggmaterial återbrukas. Det kan exempelvis innebära att materialet används vid ett annat byggprojekt.

För att arbeta med avfallsminimering behöver vi titta på de tre första stegen i EU:s avfallstrappa. Här ligger fokus på att i så lång utsträckning som möjligt försöka använda varor i sin ursprungliga form innan de går till återvinning, förbränning eller i värsta fall deponering. Ibland har vi inte längre användning för våra saker och då är det viktigt att som första alternativ fundera över hur vi kan återbruka innan vi slänger.


I plan- och bygglagen (2010:900), PBL finns det i princip inget utrymme för att tvinga fram ett återbruk av byggnader eller material. Däremot finns det olika sätt att underlätta ett återbruk. Denna sida redogör för hur kommunerna kan verka för ett cirkulärt byggande.


Vad är skillnaden?

Att återanvända innebär att använda en vara eller ett material i dess ursprungliga form och till samma syfte. Att i stället återbruka innebär att varan kan modifieras och antingen användas i samma syfte eller få ett helt nytt syfte. För att sammanfatta; återanvändning och återbruk är båda sätt att med så låg energiförbrukning som möjligt behålla material i omlopp.

Återvinning är bra. Men det är en komplex process som är långt ifrån problemfri. En vara kan bestå av alla möjliga olika kombinationer av materialtyper vilket gör det svårt att återvinna till fullo. Återvinningsprocessen innebär också en viss del avfall, energi- och resursanvändning. Antagandet att vi genom att återvinna kan rensa vårt klimatsamvete och konsumera mer är varken bra för oss eller vår planet. Om vi i stället lägger fokus på avfallstrappans två första steg, minimera och återanvända kan vi behålla varor och material i sitt befintliga skick över en längre tid.


"Man behöver inte vara så himla perfekt. Man kan vara ganska så fantastisk ändå"


Återbruk ska inte blandas ihop med återvinning. När vi återvinner delar vi isär saker till mindre delar och sorterar efter materialtyper för att sedan avgöra vad som kan återanvändas i nya produkter, vad som behöver förbrännas eller vad som behöver gå till deponi. När vi återbrukar skapar vi i stället möjlighet för saker att få nytt liv, utan att förändras på något större sätt. Gamla saker kan få leva vidare hos någon annan i ursprungskick, eller så kan de modifieras genom exempelvis ett nytt lager färg. En sak som du kanske vill bli av med kan vara just vad någon annan letar efter.

Fördelarna med återbruk är många. Bland annat tar det tillvara på resurser som redan är i omlopp. Det minskar nytillverkning och sparar på så vis på både naturresurser, vatten och energi. Mängden föroreningar, avfall och koldioxidutsläpp minskar också eftersom vi inte skapar en ny tillverkningsprocess.


På Rocmore anser vi det viktigt att i största möjliga mån återbruka byggmaterial.

Kontakta oss för att få hjälp i projekt med fokus på återbruk av produkter och byggmaterial!


För mer information kontakta Patrik Wågensand

+46708-129 029Comentarios


bottom of page